Algemeen Reglement Duh-Events

Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

Versie 4.0 – Bijgewerkt op 25-02-2019

A. Tickets

1) Bij het aanschaffen van een ticket c.q. deelname aan het evenement gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie. Alle tickets die verkocht worden, blijven altijd eigendom van de organisator. Is een deelnemer jonger dan 18 jaar, dient deelnemer schriftelijke toestemming van zijn/haar ouders c.q. voogd te hebben voor deelname aan het evenement. Zonder deze toestemming is deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

2) a. Doorverkoop van tickets is alleen toegestaan bij onderling overleg tussen de deelnemer en de organisator. Voor aanvang van het evenement ontvangt u een pre-incheckcode, na activatie staat het ticket geregistreerd op naam van de activator. Het is dus van belang dat de koper de pre-incheck code ontvangt. Geactiveerde incheckcodes kunnen niet worden doorverkocht.

b. Bij doorverkoop van de tickets zal de verkoper geen winstbedrag mogen voeren en zal dezelfde prijs of lager gelden als bij de verkoop van het ticket door de organisator aan de deelnemer.

3) Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn sterfgevallen t/m eerstegraads familie en/of ziekte t/m eerstegraads familie. Let wel, je dient hiervoor wel een overlijdens- c.q. doktersverklaring aan ons toe te sturen. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur indien zij dit wensen (let op dekking voor reizen binnen Nederland en voor computerapparatuur). Benodigde documenten om de annulering in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij kunnen te allen tijden opgevraagd worden bij info@duh-events.nl.

4) Men dient de pas of het bandje, als bewijs van betaling, zichtbaar voor organisatieleden te dragen. De organisatie en haar vrijwilligers zijn bevoegd om een bezoeker naar dit betalingsbewijs te vragen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onrechtmatig op de locatie verblijft, kan de bezoeker er voor kiezen om het terrein per direct te verlaten of alsnog een toegangsbewijs te kopen voor het ‘betalen aan de deur’ tarief. Dit tarief zal worden verhoogd met een boete van 25 euro.

5) Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs en dient dit op eerste verzoek van de organisatie te tonen.

6) Wanneer een bezoeker de toegang tot de locatie – om welke reden dan ook – ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval het betaalde toegangsgeld terugkrijgen.

B. Aansprakelijkheid

1) Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of vernieling van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan onder meer de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, stoelen, tafels, het sanitair, activiteiten, de infrastructuur, het parkeerterrein, overige deelnemers en andere externe partijen. Hierbij nadrukkelijk inbegrepen schade bij het aansluiten van materialen op ons netwerk en/of stroomnet.

2) Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt tevens verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld en aangifte bij de politie. De verwachting van de organisator is dat de deelnemer zich naar behoren zal gedragen, zodat er geen negatieve gevolgen komen voor partners. Instructies van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.

3) Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

4) De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

C. Illegale activiteiten

1) Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns, paintballwapens en airsoftwapens.

2) Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.

3) Deelnemer is het verboden illegale software en materialen mee te nemen naar het evenement. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en materialen. Bij een geconstateerde overtreding zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.

4) Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan competities tijdens het evenement is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.

5) De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

D. Alcohol/verdovende middelen

1) Op het evenement zullen alcoholhoudende dranken worden verkocht. Deze mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink met mate. Mocht een bezoeker onder invloed van alcohol overlast veroorzaken, dan zal deze van het evenement verwijderd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

2) Gebruik van hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden. Een ieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd zonder teruggave van toegangsgeld en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.

E. Gedrag

1) Het is niet toegestaan om drank, etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Het aanbrengen van reclame-uitingen en het uitdelen van goederen en goodies is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk overleg met de organisatie. Uitzondering hierop is logo’s op kleding van het gaming team en de manager. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële waarschuwing en bij het negeren daarvan, verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.

2) Het is verboden zich op de evenementen te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling door gebruikers. Bij overtreding van deze regel zal door de organisatie of hiervoor aangewezen/bevoegde personen een waarschuwing geven. Bij herhaling van overtreding kan de toegang tot het evenement ontzegd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

3) In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de betrokkenen het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.

4) Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken/containers. Deze staan over het terrein verspreid. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook, zal worden bestraft: als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kan hem de opruimingskosten á 40 euro per uur in rekening worden gebracht.

5) Voor particulieren is het vaak gratis om grof afval en bruin/witgoed, als bankstellen, stoelen, matrassen, tenten, koelkasten en magnetrons, in te leveren bij het depot in de eigen woonplaats. Indien dit soort materialen als bedrijfsafval wordt aangeboden zijn de kosten echter zeer hoog. Daarom is het niet toegestaan om grof afval of bruin/witgoed achter te laten op het terrein. Indien dit toch gebeurt, worden de kosten voor het afvoeren van dit soort afval doorberekend aan de eigenaar/gebruikers. Tevens zullen de opruimingskosten á 40 euro per uur van toepassing zijn.

6) Indien het op het evenement is toegestaan om speakers mee te nemen, mogen deze enkel op een acceptabel niveau geluid produceren. Speakers mogen enkel aan tussen 10.00 uur en 22:00 uur. Tussen 22:00 uur en 10.00 uur is gebruik van een hoofdtelefoon verplicht. Bij overschrijding van een acceptabel niveau, bepaald door de organisatie, volgt een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt verwijdering van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.

7) Het hebben van een eigen sponsor, het organiseren van eigen gesponsorde competities en sponsoruitingen door middel van vlaggen/banners/projectie is niet toegestaan tenzij anders besproken. In het geval van een samenwerking met een partij kan de bezoeker de partij verzoeken contact op te nemen met de organisatie voor sponsoring van het evenement. Het is dan uiteraard wel weer mogelijk een activiteit/competitie te verzorgen voor deze sponsor.

8) Actief flyeren op en rondom het terrein is niet toegestaan. Onder flyeren wordt het uitdelen van folders, autoraamplakkers, paalplakkers, muurplakkers en raamplakkers verstaan. Het verbod op flyeren is een verbod van zowel de gemeente en politie als de organisatie zelf. In het geval dat er illegaal flyeren wordt geconstateerd, zal de boete hiervoor 250 euro per flyer bedragen.

9) Enquêteren is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie. Hieronder vallen petities, enquêtes en vragenlijsten in elke vorm.

10) Het is voor bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van de organisatie te komen. Zij kunnen altijd de hulp inroepen van de crew.

F. Media

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopname, wel of niet in opdracht, te maken of laten maken. Personen die voorkomen in de opnamen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

2) De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van gedurende of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

3) De organisatie is niet aansprakelijk voor beloften gemaakt door derden.

4) De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens het evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

5) Beeld- en geluidsopnamen gemaakt op het evenement mogen enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist.

G. Prijzen

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal inschrijvingen.

2) De prijswinnaar dient aanwezig te zijn bij de prijsceremonie en stelt zichzelf beschikbaar voor foto- en videomateriaal welke gepubliceerd wordt. Indien dit niet het geval is, komt de gewonnen prijs te vervallen.

3) De ontvanger van een geldprijs is dezelfde persoon als de persoon die zich ingeschreven heeft voor de desbetreffende competitie of een door de winnaar aangegeven persoon, bedrijf of instantie.

4) Geldprijzen moeten maximaal binnen dertig dagen schriftelijk geclaimd worden.

5) Geldprijzen zullen maximaal negentig dagen na het event betaald worden in euro’s.

6) Het gewonnen prijzengeld van een speler (of team) kan onderworpen zijn aan afdracht van Nederlandse BTW, loon- of inkomstenbelasting. De ontvanger is zelf aansprakelijk voor een correcte opgave en afdracht van de toepasselijke belastingen.

H. Persoons- en contactgegevens

1) Duh-Events kan persoons- en contactgegevens delen met vertegenwoordigers van derden of dienstverleners (met inbegrip van aan ons gelieerde partijen die in die hoedanigheid optreden).

2) De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Bijlage The-Party

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

A. Geluidsoverlast

1) Het is niet toegestaan speakersets mee te nemen naar The-Party in verband met geluidsoverlast.

B. Overnachten

1) De deelnemer mag enkel overnachten op de door de organisatie aangewezen plaatsen. Het overnachten in gangpaden is ten strengste verboden. De deelnemer mag bij het overnachten enkel gebruik maken van ‘normale’ spullen zoals luchtbed (geen twee-persoons), slaapzak en kussen. Het gebruik van tenten en andere abnormale overnachtingsspullen is binnen de locatie verboden. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.

C. Sponsoruitingen

1) Indien bezoekers gesponsord worden door bedrijven en dit willen tonen, zijn daar regels aan verbonden. Uitingen op teamapparel zoals shirts/ petjes en dergelijke is toegestaan. Projecties van sponsoren met beamers is verboden. Teams/clans/groepen mogen per 20 gekochte tickets 1 roll-up plaatsen met maximale afmetingen van 2m2. Dit loopt op per 20 gekochte tickets, maar niet minder dan 20. Materiaal (zoals vlaggen) ophangen is verboden. Mocht de groep attributen willen plaatsen bij de rijen dan moet dit voldoen aan de eisen van de brandweer ivm de veiligheid. Wil je meer reclame uitingen plaatsen dan binnen deze regels is toegestaan, neem dan contact op voor sponsoring van het evenement.

D. Diversen

1) Het is niet toegestaan om koelboxen en dergelijke materialen mee te nemen naar The-Party, met uitzondering van medische doeleinden of andere noodzaken.

2) Drank in glaswerk is niet toegestaan te bewaren op tafels op The-Party. Mocht je met kratten of flessen drank gezien worden dan verzoeken wij je dit ergens anders op te slaan, van de tafel te halen of even je drankje over te gieten in een plastic cup. Gelieve ook niet rond te lopen met drank in glaswerk. Drank in blikwerk of plastic is toegestaan. Andere etenswaren of gebruiksvoorwerpen in glas zijn toegestaan (bijvoorbeeld een pot pindakaas).

Bijlage CampZone

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

A. Terrein

1) Het terrein mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de toezichthouders opgevolgd dienen te worden. Zowel tenten als campers en caravans zijn toegestaan op het bezoekersterrein. Een caravan van meer dan 5 meter lang moet je delen met twee personen. Zet je er een voortent bij, dan moet je de caravan delen met drie of vier personen. Voor tenten geldt dezelfde stelregel bij vergelijkbare oppervlakten.

2) Op het terrein geldt de wegenverkeerswet. Overal mag slechts stapvoets gereden worden. Op de ringweg mag niet worden gestopt voor laden en lossen. Alleen bij aankomst en vertrek van het evenement mag je tijdens openingstijden van de kassa met de auto het terrein op. Boodschappen uitladen tijdens het evenement is dus verboden. Het is onder slechts één voorwaarde toegestaan om een voertuig op het bezoekersterrein te parkeren: het voertuig moet gebruikt worden en ingericht zijn voor draaiende computer apparatuur. Dit voertuig moet hier gedurende het hele bezoek blijven staan; een auto die van het bezoekersterrein afrijdt, komt er niet meer op. Elke bezoeker dient bij aankomst melding te maken van zijn/haar voertuig. De crew van CampZone zal dan een merkteken plaatsen op het voertuig.

3) Het parkeren is geheel voor eigen risico.

B. Bezoek

1) Dagbezoekers dienen zich net als normale bezoekers te melden bij de entree. Zij betalen een lagere prijs voor het bezoek aan CampZone. Voorwaarde is echter dat zij geen computer of laptop bij zich hebben of lenen tijdens dit bezoek. Entreepersoneel, toezichthouders en organisatie is bevoegd om op ieder moment hierop te controleren.

2) Gehuurde items als tenten, tafels en stoelen zijn niet overdraagbaar.

3) Meld je aan het eind van het evenement bij vertrek af bij de Field Admin. Deze zal jouw plaats controleren en kan op verzoek een verklaring uitschrijven dat je alles schoon en netjes hebt achtergelaten.

C. Gedrag

1) Het meebrengen van eigen eten en drinken, mits voor persoonlijk gebruik, is toegestaan. Bij gebruik van het cateringterras is het meebrengen van eigen consumpties verboden.

2) Het is bezoekers toegestaan om hun geluidsapparatuur op een flink volume in te stellen. Er zijn wel grenzen. Tussen 22:00 uur en 10:00 uur dient er stilte op het terrein te zijn. Stilte betekent dat het veroorzaakte geluid niet verder reikt dan de dichtstbijzijnde tent. Mochten andere bezoekers aangeven het volume hinderlijk te vinden, dan kan de organisatie of Field Admin degene die het geluid maakt, verzoeken het volume te verlagen. Het is verplicht je aan dit verzoek te conformeren. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels ten aanzien van geluid zullen maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan inbeslagname van audioapparatuur tot het eind van het evenement of verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.

3) Iedere groep kan zoveel ruimte gebruiken als nodig is, deze kriskras indeling zorgt voor de echte CampZone sfeer. Ondanks dat je voor je groep zoveel ruimte mag gebruiken als nodig is, stellen we wel een maximum van 7 vierkante meter per persoon, inclusief tafel, tent en slaapplaats. Dit is geen vast limiet en het mag best iets overschreden worden, mits binnen de grenzen van redelijkheid. Je loopt bij overschrijding echter wel het risico dat je geweigerd wordt, verplaatst wordt, of verwijderd wordt van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld. De organisatie heeft hierin altijd het laatste woord.

D. Diversen

1) Het gebruik van aggregaten is verboden, dit om de apparatuur van bezoekers en organisatie te beschermen.

2) Voor de mensen die in materialen overnachten die niet standaard bedoeld zijn voor kampeerdoeleinden gelden de volgende regels. Vooraf dient schriftelijk per mail toestemming te worden gevraagd aan de organisatie of het materiaal is toegestaan op het terrein. De organisatie mag weigeren zonder opgaaf van redenen. Je blijft te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor ALLE schade die wordt veroorzaakt tijdens het plaatsen, staan en/of weghalen ervan. De organisatie bepaalt de plek waar je komt te staan. Rijplaten moeten verplicht gebruikt worden en moeten dus ook door de deelnemer worden meegenomen. De materialen kunnen alleen tussen 10:00 uur en 18:00 uur worden gebracht. Buiten deze tijden is het onmogelijk om met dit soort materialen binnen te komen.

3) Het meebrengen van honden en andere dieren op het terrein van CampZone door anderen dan gemachtigde medewerkers is toegestaan. Dieren dienen wel aangelijnd te zijn en buiten het terrein uitgelaten te worden.

4) Zwembaden en andere dingen waar stilstaand water in staat, zijn verboden op CampZone in verband met legionella.

5) Deelnemers van CampZone zullen te allen tijde preventief te werk gaan, indien de kans bestaat dat brand kan voortvloeien uit de activiteiten van een deelnemer. Een barbecue is alleen toegestaan als men een emmer gevuld met minimaal 10 liter water of zand bij de hand heeft. Brandblussers zijn toegestaan.

6) Open vuur/fakkels/buitenkaarsen/terrasverwarmers (ook elektrisch)/airco’s/kachels/vuurkorf/kampvuren zijn niet toegestaan, met uitzondering van de daarvoor bestemde vuurplaats op het middenterrein onder toezicht van de organisatie.

Bijlage Pack4DreamHack

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

A. Inleidende voorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizigers die zich inschrijven voor de reis, vanaf het moment dat de vooruitbetaling verwerkt is tot aankomst van de retourreis.

2) De voorwaarden van eventuele partners, zoals de vervoersmaatschappij, zullen gelden tijdens de reis. Dit houdt in dat als de vervoersmaatschappij algemene voorwaarden van bijvoorbeeld SGR, KNV of ANVR hanteert, deze ook gelden. Het complete pakket met reisvoorwaarden zijn te allen tijde op te vragen via info@duh-events.nl. De voorwaarden uit dit document hebben altijd precedent over voorwaarden van partners.

3) Alle bedragen die berekend worden door de organisator en welke hier worden vermeld zijn inclusief BTW.

B. Schade/letsel

1) Verontreiniging van het vervoersmiddel door de reiziger zal schoongemaakt worden door de reiziger of de kosten voor het schoonmaken zal door de reiziger vergoed worden. Hiervoor geldt een uurloon van € 89,-.

2) De reiziger heeft de eigen verantwoording op tijd bij het vertrekpunt te zijn. Indien de organisator niet op tijd verwittigd wordt van eventuele vertraging, of de maximale wachttijd wordt overschreden, zal men vertrekken en zullen eventuele kosten om ander vervoer te regelen gedragen worden door de reiziger. Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden.

3) Vervoer van bagage, inclusief ruim- en handbagage, is nadrukkelijk op eigen risico van de reiziger.

Bijlage Barcraft

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

A. Alcohol/Drugs

1) Alcoholgebruik is toegestaan, mits aangeschaft op het evenement zelf. Zelf meegenomen alcohol/frisdrank is verboden. Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.

2) Drugsgebruik / handel is ten aller tijde verboden op het evenement. Dit geldt voor zowel soft-, als harddrugs. Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.

B. Locatie

1) Elke vorm van schade toegebracht door de bezoeker aan spullen van de organisatie en/of de locatie worden verhaald op de dader.

2) Wanneer er rommel is gemaakt, dient de persoon/personen in kwestie dit zelf op te ruimen. Bij overtreding kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

C. Overig

1) Wapens in welke vorm dan ook zijn ten strengste verboden Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.