Voorwaarden

Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

V4.0 – Bijgewerkt op 15-04-2021

Algemeen Reglement

Bijlage The-Party
Bijlage CampZone
Bijlage Pack4DreamHack
Bijlage Barcraft
Bijlage CampZone Winter


A. Tickets

1) Bij het aanschaffen van een ticket c.q. deelname aan het evenement gaat deelnemer akkoord met de algemene voorwaarden van de organisatie. Alle tickets die verkocht worden, blijven altijd eigendom van de organisator. Is een deelnemer jonger dan 18 jaar, dient deelnemer schriftelijke toestemming van zijn/haar ouders c.q. voogd te hebben voor deelname aan het evenement. Zonder deze toestemming is deelnemer uitgesloten van deelname aan het evenement.

 

2) a. Doorverkoop van tickets is alleen toegestaan bij onderling overleg tussen de deelnemer en de organisator. Voor aanvang van het evenement ontvangt u een pre-incheckcode, na activatie staat het ticket geregistreerd op naam van de activator. Het is dus van belang dat de koper de pre-incheck code ontvangt. Geactiveerde incheckcodes kunnen niet worden doorverkocht.

b. Bij doorverkoop van de tickets zal de verkoper geen winstbedrag mogen voeren en zal dezelfde prijs of lager gelden als bij de verkoop van het ticket door de organisator aan de deelnemer.

 

3) Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden. Uitzonderingen hierop zijn sterfgevallen t/m eerstegraads familie en/of ziekte t/m eerstegraads familie. Let wel, je dient hiervoor wel een overlijdens- c.q. doktersverklaring aan ons toe te sturen. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor een reis- en annuleringsverzekering en een eventuele aanvullende verzekering voor hun apparatuur indien zij dit wensen (let op dekking voor reizen binnen Nederland en voor computerapparatuur). Benodigde documenten om de annulering in te dienen bij de verzekeringsmaatschappij kunnen te allen tijden opgevraagd worden bij info@duh-events.nl.

 

4) Men dient de pas of het bandje, als bewijs van betaling, zichtbaar voor organisatieleden te dragen. De organisatie en haar vrijwilligers zijn bevoegd om een bezoeker naar dit betalingsbewijs te vragen. Wanneer geconstateerd wordt dat een bezoeker onrechtmatig op de locatie verblijft, kan de bezoeker er voor kiezen om het terrein per direct te verlaten of alsnog een toegangsbewijs te kopen voor het ‘betalen aan de deur’ tarief. Dit tarief zal worden verhoogd met een boete van 25 euro.

 

5) Iedere deelnemer moet zich kunnen identificeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs en dient dit op eerste verzoek van de organisatie te tonen.

 

6) Wanneer een bezoeker de toegang tot de locatie – om welke reden dan ook – ontzegd of geweigerd wordt, zal hij in geen geval het betaalde toegangsgeld terugkrijgen.

B. Aansprakelijkheid

1) Deelname geschiedt op eigen risico. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden of vernieling van persoonlijke eigendommen. De deelnemer is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die door de deelnemer wordt toegebracht aan onder meer de organisatie, haar netwerk, het stroomnet, de locatie, stoelen, tafels, het sanitair, activiteiten, de infrastructuur, het parkeerterrein, overige deelnemers en andere externe partijen. Hierbij nadrukkelijk inbegrepen schade bij het aansluiten van materialen op ons netwerk en/of stroomnet.

 

2) Deelnemer vrijwaart de organisatie voor alle aanspraken van derden die verband houden met de wijze waarop de deelnemer gebruik maakt van het netwerk tijdens het evenement. Bij het met opzet vernielen van eigendommen van anderen volgt tevens verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld en aangifte bij de politie. De verwachting van de organisator is dat de deelnemer zich naar behoren zal gedragen, zodat er geen negatieve gevolgen komen voor partners. Instructies van medewerkers van het evenement dienen te worden opgevolgd.

 

3) Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.

 

4) De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

C. Illegale activiteiten

1) Het in bezit zijn en/of gebruiken van een wapen is niet toegestaan. Onder deze regel valt ook het gebruik van zogeheten spudguns, paintballwapens en airsoftwapens.

 

2) Elke vorm van hacken is verboden. Hieronder valt o.a. het onrechtmatig toegang verschaffen tot andere apparatuur van andere bezoekers, organisatie, of van anderen. Er wordt hierop streng toezicht gehouden, onder meer door het registreren en analyseren van (verdacht) netwerkverkeer.

 

3) Deelnemer is het verboden illegale software en materialen mee te nemen naar het evenement. Deelnemer is te allen tijde verantwoordelijk voor alle door zijn/haar meegebrachte software en materialen. Bij een geconstateerde overtreding zullen de officiële instanties op de hoogte worden gesteld. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.

 

4) Cheaten ofwel oneerlijk deelnemen aan competities tijdens het evenement is verboden. De organisatie bepaalt te allen tijde wat onder cheaten of oneerlijk deelnemen wordt verstaan. Bij een geconstateerde overtreding wordt deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van toegangsgeld.

 

5) De organisatie behoudt zich het recht voor om vermeende schendingen van de algemene voorwaarden te onderzoeken. Hierbij kan informatie over de gebruiker(s) of de klagende partij worden ingewonnen en kan het materiaal op de server en het netwerk van de organisatie worden onderzocht. Deelnemer machtigt de organisatie hierbij om samen te werken met gerechtelijke autoriteiten in het onderzoeken van vermeende criminele schendingen, rechthebbenden in het onderzoeken van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en systeembeheerders van andere internet providers of netwerk- en computerfaciliteiten om op de naleving van de algemene voorwaarden toe te zien. Bij een dergelijke samenwerking kan bijvoorbeeld de gebruikersnaam, het IP-adres of andere identificerende informatie over een deelnemer worden doorgegeven, een en ander met inachtneming van de wettelijke privacyregelgeving.

D. Alcohol/verdovende middelen

1) Op het evenement zullen alcoholhoudende dranken worden verkocht. Deze mogen enkel genuttigd worden door personen van 18 jaar of ouder. Drink met mate. Mocht een bezoeker onder invloed van alcohol overlast veroorzaken, dan zal deze van het evenement verwijderd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

 

2) Gebruik van hard- of softdrugs is niet toegestaan. Bezoekers dienen zich te houden aan de wettelijke regels die in Nederland hiervoor gelden. Een ieder die wordt betrapt op het verkopen van hard- of softdrugs zal van de locatie worden verwijderd zonder teruggave van toegangsgeld en worden overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.

E. Gedrag

1) Het is niet toegestaan om drank, etenswaren of andere artikelen te verkopen zonder toestemming van de organisatie. Het aanbrengen van reclame-uitingen en het uitdelen van goederen en goodies is niet toegestaan zonder vooraf schriftelijk overleg met de organisatie. Uitzondering hierop is logo’s op kleding van het gaming team en de manager. Overtreding van deze regels leiden tot een officiële waarschuwing en bij het negeren daarvan, verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.

 

2) Het is verboden zich op de evenementen te gedragen op een wijze welke door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren. Een en ander ter beoordeling door gebruikers. Bij overtreding van deze regel zal door de organisatie of hiervoor aangewezen/bevoegde personen een waarschuwing geven. Bij herhaling van overtreding kan de toegang tot het evenement ontzegd worden zonder teruggave van toegangsgeld.

 

3) In het geval van een vechtpartij tussen twee of meer personen zullen de betrokken personen tot de orde geroepen worden en gestopt worden. Als de betrokkenen het terrein niet vrijwillig willen verlaten, zullen zij worden overgedragen aan de politie.

 

4) Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde bakken/containers. Deze staan over het terrein verspreid. Het maken van rommel, in welke vorm dan ook, zal worden bestraft: als een deelnemer betrapt wordt op het maken van rommel, kan hem de opruimingskosten á 40 euro per uur in rekening worden gebracht.

 

5) Voor particulieren is het vaak gratis om grof afval en bruin/witgoed, als bankstellen, stoelen, matrassen, tenten, koelkasten en magnetrons, in te leveren bij het depot in de eigen woonplaats. Indien dit soort materialen als bedrijfsafval wordt aangeboden zijn de kosten echter zeer hoog. Daarom is het niet toegestaan om grof afval of bruin/witgoed achter te laten op het terrein. Indien dit toch gebeurt, worden de kosten voor het afvoeren van dit soort afval doorberekend aan de eigenaar/gebruikers. Tevens zullen de opruimingskosten á 40 euro per uur van toepassing zijn.

 

6) Indien het op het evenement is toegestaan om speakers mee te nemen, mogen deze enkel op een acceptabel niveau geluid produceren. Speakers mogen enkel aan tussen 10.00 uur en 22:00 uur. Tussen 22:00 uur en 10.00 uur is gebruik van een hoofdtelefoon verplicht. Bij overschrijding van een acceptabel niveau, bepaald door de organisatie, volgt een waarschuwing. Bij een tweede constatering volgt verwijdering van het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.

 

7) Het hebben van een eigen sponsor, het organiseren van eigen gesponsorde competities en sponsoruitingen door middel van vlaggen/banners/projectie is niet toegestaan tenzij anders besproken. In het geval van een samenwerking met een partij kan de bezoeker de partij verzoeken contact op te nemen met de organisatie voor sponsoring van het evenement. Het is dan uiteraard wel weer mogelijk een activiteit/competitie te verzorgen voor deze sponsor.

 

8) Actief flyeren op en rondom het terrein is niet toegestaan. Onder flyeren wordt het uitdelen van folders, autoraamplakkers, paalplakkers, muurplakkers en raamplakkers verstaan. Het verbod op flyeren is een verbod van zowel de gemeente en politie als de organisatie zelf. In het geval dat er illegaal flyeren wordt geconstateerd, zal de boete hiervoor 250 euro per flyer bedragen.

 

9) Enquêteren is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de organisatie. Hieronder vallen petities, enquêtes en vragenlijsten in elke vorm.

 

10) Het is voor bezoekers verboden om aan de apparatuur of bekabeling van de organisatie te komen. Zij kunnen altijd de hulp inroepen van de crew.

F. Media

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om beeld- en/of geluidsopname, wel of niet in opdracht, te maken of laten maken. Personen die voorkomen in de opnamen kunnen geen recht doen gelden op enige vergoeding.

 

2) De deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van gedurende of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is.

 

3) De organisatie is niet aansprakelijk voor beloften gemaakt door derden.

 

4) De organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een deelnemer gemaakt is tijdens het evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

 

5) Beeld- en geluidsopnamen gemaakt op het evenement mogen enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Voor commercieel gebruik van materiaal is vooraf overleg en schriftelijke toestemming vereist.

G. Prijzen

1) De organisatie behoudt zich het recht voor om prijzen aan te passen of te reduceren aan de hand van het aantal inschrijvingen.

 

2) De prijswinnaar dient aanwezig te zijn bij de prijsceremonie en stelt zichzelf beschikbaar voor foto- en videomateriaal welke gepubliceerd wordt. Indien dit niet het geval is, komt de gewonnen prijs te vervallen.

 

3) De ontvanger van een geldprijs is dezelfde persoon als de persoon die zich ingeschreven heeft voor de desbetreffende competitie of een door de winnaar aangegeven persoon, bedrijf of instantie.

 

4) Geldprijzen moeten maximaal binnen dertig dagen schriftelijk geclaimd worden.

 

5) Geldprijzen zullen maximaal negentig dagen na het event betaald worden in euro’s.

 

6) Het gewonnen prijzengeld van een speler (of team) kan onderworpen zijn aan afdracht van Nederlandse BTW, loon- of inkomstenbelasting. De ontvanger is zelf aansprakelijk voor een correcte opgave en afdracht van de toepasselijke belastingen.

H. Persoons- en contactgegevens

1) Duh-Events kan persoons- en contactgegevens delen met vertegenwoordigers van derden of dienstverleners (met inbegrip van aan ons gelieerde partijen die in die hoedanigheid optreden).

 

2) De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de deelnemer. Het is de deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stopzetten. De deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Bijlage The-Party
Bijlage The-Party

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

 

A. Geluidsoverlast

1) Het is niet toegestaan speakersets mee te nemen naar The-Party in verband met geluidsoverlast.

 

B. Overnachten

1) De deelnemer mag enkel overnachten op de door de organisatie aangewezen plaatsen. Het overnachten in gangpaden is ten strengste verboden. De deelnemer mag bij het overnachten enkel gebruik maken van ‘normale’ spullen zoals luchtbed (geen twee-persoons), slaapzak en kussen. Het gebruik van tenten en andere abnormale overnachtingsspullen is binnen de locatie verboden. Bij een geconstateerde overtreding wordt de deelnemer uitgesloten van verdere deelname aan het evenement, zonder teruggave van de entreeprijs.

 

C. Sponsoruitingen

1) Indien bezoekers gesponsord worden door bedrijven en dit willen tonen, zijn daar regels aan verbonden. Uitingen op teamapparel zoals shirts/ petjes en dergelijke is toegestaan. Projecties van sponsoren met beamers is verboden. Teams/clans/groepen mogen per 20 gekochte tickets 1 roll-up plaatsen met maximale afmetingen van 2m2. Dit loopt op per 20 gekochte tickets, maar niet minder dan 20. Materiaal (zoals vlaggen) ophangen is verboden. Mocht de groep attributen willen plaatsen bij de rijen dan moet dit voldoen aan de eisen van de brandweer ivm de veiligheid. Wil je meer reclame uitingen plaatsen dan binnen deze regels is toegestaan, neem dan contact op voor sponsoring van het evenement.

 

D. Diversen

1) Het is niet toegestaan om koelboxen en dergelijke materialen mee te nemen naar The-Party.

2) Drank in glaswerk is niet toegestaan op The-Party. Mocht je met kratten of flessen drank gezien worden dan verzoeken wij je dit ergens anders op te slaan. Drank in blikwerk of plastic is toegestaan.


Bijlage CampZone

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

 

A. Terrein

1) Het terrein mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de toezichthouders opgevolgd dienen te worden. Zowel tenten als campers en caravans zijn toegestaan op het bezoekersterrein. Een caravan van meer dan 5 meter lang moet je delen met twee personen. Zet je er een voortent bij, dan moet je de caravan delen met drie of vier personen. Voor tenten geldt dezelfde stelregel bij vergelijkbare oppervlakten.

2) Op het terrein geldt de wegenverkeerswet. Overal mag slechts stapvoets gereden worden. Op de ringweg mag niet worden gestopt voor laden en lossen. Alleen bij aankomst en vertrek van het evenement mag je tijdens openingstijden van de kassa met de auto het terrein op. Boodschappen uitladen tijdens het evenement is dus verboden. Het is onder slechts één voorwaarde toegestaan om een voertuig op het bezoekersterrein te parkeren: het voertuig moet gebruikt worden en ingericht zijn voor draaiende computer apparatuur. Dit voertuig moet hier gedurende het hele bezoek blijven staan; een auto die van het bezoekersterrein afrijdt, komt er niet meer op. Elke bezoeker dient bij aankomst melding te maken van zijn/haar voertuig. De crew van CampZone zal dan een merkteken plaatsen op het voertuig.

3) Het parkeren is geheel voor eigen risico.

 

B. Bezoek

1) Dagbezoekers dienen zich net als normale bezoekers te melden bij de entree. Zij betalen een lagere prijs voor het bezoek aan CampZone. Voorwaarde is echter dat zij geen computer of laptop bij zich hebben of lenen tijdens dit bezoek. Entreepersoneel, toezichthouders en organisatie is bevoegd om op ieder moment hierop te controleren.

2) Gehuurde items als tenten, tafels en stoelen zijn niet overdraagbaar.

3) Meld je aan het eind van het evenement bij vertrek af bij de Field Admin. Deze zal jouw plaats controleren en kan op verzoek een verklaring uitschrijven dat je alles schoon en netjes hebt achtergelaten.

 

C. Gedrag

1) Het meebrengen van eigen eten en drinken, mits voor persoonlijk gebruik, is toegestaan. Bij gebruik van het cateringterras is het meebrengen van eigen consumpties verboden.

2) Het is bezoekers toegestaan om hun geluidsapparatuur op een flink volume in te stellen. Er zijn wel grenzen. Tussen 22:00 uur en 10:00 uur dient er stilte op het terrein te zijn. Stilte betekent dat het veroorzaakte geluid niet verder reikt dan de dichtstbijzijnde tent. Mochten andere bezoekers aangeven het volume hinderlijk te vinden, dan kan de organisatie of Field Admin degene die het geluid maakt, verzoeken het volume te verlagen. Het is verplicht je aan dit verzoek te conformeren. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels ten aanzien van geluid zullen maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan inbeslagname van audioapparatuur tot het eind van het evenement of verwijdering van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld.

3) Iedere groep kan zoveel ruimte gebruiken als nodig is, deze kriskras indeling zorgt voor de echte CampZone sfeer. Ondanks dat je voor je groep zoveel ruimte mag gebruiken als nodig is, stellen we wel een maximum van 5 vierkante meter per persoon, inclusief tafel, tent en slaapplaats. Dit is geen vast limiet en het mag best iets overschreden worden, mits binnen de grenzen van redelijkheid. Je loopt bij overschrijding echter wel het risico dat je geweigerd wordt, verplaatst wordt, of verwijderd wordt van het terrein zonder teruggave van toegangsgeld. De organisatie heeft hierin altijd het laatste woord.

 

D. Diversen

1) Het gebruik van aggregaten is verboden, dit om de apparatuur van bezoekers en organisatie te beschermen.

2) Voor de mensen die in materialen overnachten die niet standaard bedoeld zijn voor kampeerdoeleinden gelden de volgende regels. Vooraf dient schriftelijk per mail toestemming te worden gevraagd aan de organisatie of het materiaal is toegestaan op het terrein. De organisatie mag weigeren zonder opgaaf van redenen. Je blijft te allen tijde persoonlijk aansprakelijk voor ALLE schade die wordt veroorzaakt tijdens het plaatsen, staan en/of weghalen ervan. De organisatie bepaalt de plek waar je komt te staan. Rijplaten moeten verplicht gebruikt worden en moeten dus ook door de deelnemer worden meegenomen. De materialen kunnen alleen tussen 10:00 uur en 18:00 uur worden gebracht. Buiten deze tijden is het onmogelijk om met dit soort materialen binnen te komen.

3) Het meebrengen van honden en andere dieren op het terrein van CampZone door anderen dan gemachtigde medewerkers is toegestaan. Dieren dienen wel aangelijnd te zijn en buiten het terrein uitgelaten te worden.

4) Zwembaden en andere dingen waar stilstaand water in staat, zijn verboden op CampZone in verband met legionella.

5) Deelnemers van CampZone zullen te allen tijde preventief te werk gaan, indien de kans bestaat dat brand kan voortvloeien uit de activiteiten van een deelnemer. Een barbecue is alleen toegestaan als men een emmer gevuld met minimaal 10 liter water of zand bij de hand heeft. Brandblussers zijn toegestaan.

6) Open vuur/fakkels/buitenkaarsen/terrasverwarmers (ook elektrisch)/airco’s/kachels/vuurkorf/kampvuren zijn niet toegestaan, met uitzondering van de daarvoor bestemde vuurplaats op het middenterrein onder toezicht van de organisatie.


Bijlage Pack4DreamHack

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

 

A. Inleidende voorwaarden

1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reizigers die zich inschrijven voor de reis, vanaf het moment dat de vooruitbetaling verwerkt is tot aankomst van de retourreis.

2) De voorwaarden van eventuele partners, zoals de vervoersmaatschappij, zullen gelden tijdens de reis. Dit houdt in dat als de vervoersmaatschappij algemene voorwaarden van bijvoorbeeld SGR, KNV of ANVR hanteert, deze ook gelden. Het complete pakket met reisvoorwaarden zijn op te vragen via info@duh-events.nl. De voorwaarden uit dit document hebben altijd precedent over voorwaarden van partners.

3) Alle bedragen die berekend worden door de organisator en welke hier worden vermeld zijn inclusief BTW.

 

B. Schade/letsel

1) Verontreiniging van het vervoersmiddel door de reiziger zal schoongemaakt worden door de reiziger of de kosten voor het schoonmaken zal door de reiziger vergoed worden. Hiervoor geldt een uurloon van € 89,-.

2) De reiziger heeft de eigen verantwoording op tijd bij het vertrekpunt te zijn. Indien de organisator niet op tijd verwittigd wordt van eventuele vertraging, of de maximale wachttijd wordt overschreden, zal men vertrekken en zullen eventuele kosten om ander vervoer te regelen gedragen worden door de reiziger. Er zal nimmer restitutie van de betaalde gelden plaatsvinden.

3) Vervoer van bagage, inclusief ruim- en handbagage, is nadrukkelijk op eigen risico van de reiziger.


Bijlage Barcraft

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

 

A. Alcohol/Drugs

1) Alcoholgebruik is toegestaan, mits aangeschaft op het evenement zelf. Zelf meegenomen alcohol/frisdrank is verboden. Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.

2) Drugsgebruik / handel is ten aller tijde verboden op het evenement. Dit geldt voor zowel soft-, als harddrugs. Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.

 

B. Locatie

1) Elke vorm van schade toegebracht door de bezoeker aan spullen van de organisatie en/of de locatie worden verhaald op de dader.

2) Wanneer er rommel is gemaakt, dient de persoon/personen in kwestie dit zelf op te ruimen. Bij overtreding kunnen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

 

C. Overig

1) Wapens in welke vorm dan ook zijn ten strengste verboden Overtredingen worden bestraft met verwijdering van de persoon/personen in kwestie van het evenement.


Bijlage CampZone Winter

Aanvulling op Algemeen Reglement voor alle evenementen georganiseerd door Duh-Events.

 

A. Terrein

1) Het terrein mag alleen betreden en verlaten worden via de officiële in- en uitgang, waarbij de aanwijzingen van de medewerkers opgevolgd dienen te worden.

2) Op het gehele terrein is het parkreglement altijd leidend.

3) Het parkeren is geheel voor eigen risico.

 

B. Bezoek

1) Dagbezoekers zijn op dit evenement niet toegestaan. Elke bezoeker van het evenement dient ingeschreven te staan bij een geboekte accommodatie.

2) Als er iets mis is met je accommodatie dien je dit direct na het inchecken te melden. Heb je verzuimd om dit te doen dan is de boeker verantwoordelijk voor de schade.

 

C. Gedrag

1) Het meebrengen van eigen eten en drinken, mits voor persoonlijk gebruik, is toegestaan. Bij gebruik van de catering / binnen de Plaza is het meebrengen van eigen consumpties verboden.

2) Het is bezoekers toegestaan om hun geluidsapparatuur op een flink volume in te stellen. Er zijn wel grenzen. Belangrijkste is dat omwonenden van het vakantiepark geen hinder ondervinden. Bovendien dient er tussen 22:00 uur en 10:00 uur stilte op het park te zijn. Stilte betekent dat het veroorzaakte geluid niet verder reikt dan de buitengevel van de dichtstbijzijnde accommodatie. Mochten andere bezoekers aangeven het volume hinderlijk te vinden, dan kan de organisatie degene die het geluid maakt, verzoeken het volume te verlagen. Het is verplicht je aan dit verzoek te conformeren. Bij herhaaldelijk overtreden van de regels ten aanzien van geluid zullen maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan inbeslagname van audioapparatuur tot het eind van het evenement of verwijdering van het park zonder teruggave van betaalde boekingen.

3) In geval van overlast in welke vorm dan ook kan de boeking zonder restitutie direct geannuleerd worden, ook tijdens het evenement. Wat direct vertrek tot gevolg zal hebben. De organisatie heeft hierin altijd het laatste woord.

 

D. Diversen

1) Het gebruik van aggregaten is verboden, dit om de apparatuur van bezoekers en organisatie te beschermen.

2) De boeker is verantwoordelijk voor het aan de organisatie vergoeden van schades aan de accommodatie of het buitenterrein tot € 500,00. Bij schades hoger dan € 500,00 zal aangifte gedaan worden bij de politie en zullen de boeker en Oostappen vakantieparken onderling de schadeafhandeling verzorgen, zonder verdere tussenkomst van de organisatie.

3) Voor accommodaties waarvoor de boeker geen schoonmaak heeft bijgeboekt, maar na vertrek de accommodatie, naar mening van Oosteappen vakantieparken, visueel niet schoon genoeg is opgeleverd, is Duh-Events gerechtigd € 75,00 extra kosten in rekening te brengen bij de boeker.

4) Naast de algemene voorwaarden van Duh-Events, de bijlage voor CampZone Winter, de Privacy verklaring, de reglementen voor competities en activiteiten en deze boekingsvoorwaarden, is ook het parkreglement en het huisreglement van de gehuurde accommodatie van toepassing op deze boeking.

5) Deelnemers van CampZone zullen te allen tijde preventief te werk gaan, indien de kans bestaat dat brand kan voortvloeien uit de activiteiten van een deelnemer. Een barbecue is alleen toegestaan als deze op gas of elektrisch gestookt is. En men een brandblusser, of emmer gevuld met minimaal 10 liter water of zand bij de hand heeft.

6) Open vuur/fakkels/buitenkaarsen/terrasverwarmers (ook elektrisch)/airco’s/kachels/vuurkorf/kampvuren/kolenbarbecue zijn niet toegestaan.

7) In alle gevallen geldt: de boeker van de accommodatie is het aanspreekpunt voor de organisatie / Oostappen vakantieparken.

Algemene regels voor toernooien georganiseerd door Duh-Events.

V6.0 – Bijgewerkt op 17-09-2020

1 Inschrijven, naamgeving, teamsamenstelling en ‘substitutes’

Om deel te kunnen nemen aan een toernooi, moeten spelers de beschikking hebben over een legale versie van het betreffende spel en een account bij desbetreffende cliënt. Daarnaast dient elke speler een ticket voor het evenement te bezitten die ze het recht geeft op deelname aan de toernooien.

 

Spelers dienen altijd herkenbaar te zijn voor de admins, referees, organisatie en tegenstanders. Daarom dient een speler te allen tijde een herkenbare naam te gebruiken die (bijna) gelijk is aan de naam waarmee men zich op het evenement en de toernooi heeft ingeschreven. Deze naam dient zowel in-game als middels communicatiemiddelen (bijvoorbeeld Discord) gebruikt te worden. Namen dienen te voldoen aan de juiste ethieken. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren aan de hand van aanstootgevende nicknames.

 

Deelnemers dienen zich via het online toernooiplatform aan te melden voor het toernooi. Deelnemers dienen de inschrijving te bevestigen door zich 30 minuten voor aanvang van het toernooi fysiek te melden bij de toernooi admin. Dagbezoekers kunnen niet meedoen aan de toernooien, tenzij anders aangegeven. Deelnemers aan BYOC toernooien worden geacht zelf voor een werkende PC, laptop of gameconsole te zorgen, voorzien van de meest recente versie van het spel. Inschrijven kan via de instructies op de bijbehorende toernooipagina. 

 

In het geval van teamgames dienen teams de juiste grootte te hebben welke staat aangegeven op de toernooipagina. Voor aanvang van het toernooi dient het team compleet en bekend ingeschreven te zijn. Afwijkingen van deze vaste groep deelnemers is niet toegestaan tenzij expliciet toegestaan door de toernooi admin. Substitutes zijn dus niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. Het is daarnaast niet toegestaan voor een deelnemer om aan meerdere teams deel te nemen bij eenzelfde toernooi.

2 Hardware, software en game updates

Alle software dient up to date te zijn. Wanneer een game het vereist, worden alle matches via de servers van het evenement gespeeld, met hierop de laatste patches. Wanneer een speler de match en/of server niet kan joinen vanwege het niet hebben van de correcte software of het niet up to date zijn van de software, zal dat resulteren in een forfeit-loss. Het maximale aantal punten zal worden toegekend aan de tegenstander.

 

In het geval van toernooien die gespeeld worden middels apparatuur beschikbaar gesteld door de organisatie, zal er aangegeven worden of eigen gaming gear is toegestaan. Mocht eigen gaming gear worden toegestaan, dan is de speler verantwoordelijk voor een correcte set-up; pauzeren tijdens een game omwille van problemen met zelf meegenomen gaming gear is niet toegestaan.

3 Communicatie vooraf en tijdens de game

Alle communicatie met de admin zal gaan via Discord en de toegewezen toernooipagina’s. Houd het toernooi Discord kanaal dus in de gaten voor mededelingen en/of wijzigingen in de toernooien. Spelers dienen te allen tijde op Discord aanwezig te zijn in de kanalen van de toernooien waar zij aan meedoen. Als dit niet gebeurt kan dit leiden tot een forfeit loss. 

 

Zowel spelers als admins dienen zich te allen tijde sportief en professioneel te gedragen tegenover anderen. Het misdragen naar elkaar of richting de toernooi admins of andere staffleden kan te allen tijde bestraft worden met een sanctie. Onder misdragingen valt onder andere trashtalken, schelden, discriminatie, agressie en overlast voor andere spelers, zowel binnen als buiten de game. Dit soort gedrag naar elkaar toe of richting de crew wordt niet getolereerd. Tijdens de match zal geen gebruik gemaakt worden van de chat, tenzij het gaat om een sportieve groeten/gg of verbindingsproblemen. Uiteraard mag er wel gebruik gemaakt worden van de teamchat, indien deze aanwezig is. 

 

Spelers dienen 15 minuten voor aanvang van de match aanwezig te zijn, zodat games gemaakt kunnen worden en de match op het aangewezen tijdstip van start kan gaan. Als een speler bij aanvang van de match niet aanwezig is, dient een admin gewaarschuwd te worden. Als een speler 15 minuten na aanvang zich nog niet heeft gemeld, dan zal een forfeit worden toegekend. De maximaal haalbare score zal worden toegekend aan de tegenstander. Tevens zal het team een waarschuwing toegekend krijgen. Dit geldt ook als je in een match zit van een andere toernooi; deelnemen aan meerdere toernooien tegelijkertijd doe je op eigen risico.

 

Wanneer er een team op de schermen van een ander team kan kijken, dienen de spelers hier voor het begin van de match zelf een oplossing voor te vinden. Toernooi admins en/of crew zijn niet verantwoordelijk voor deze kwestie.

 

Als een speler door technische problemen moet pauzeren, moet het team met technische problemen dit aan het andere team melden. Als beide teams via de chat akkoord zijn dat het spel is gepauzeerd, is het genoodzaakt om ook de toernooi admin zo spoedig mogelijk in te lichten. Beide teams wachten vervolgens totdat de technische problemen zijn opgelost. Pauzeren zonder goede reden zal resulteren in een sanctie. Wanneer opnieuw connecterende spelers het verkeerde team joinen, zal het andere team desbetreffende ronde winnen. Het vervolg van de wedstrijd zal gebeuren zodra dit toegestaan wordt door de toernooi admin. 

 

Bij een gelijke score in de bracket-fase dient er een extra map/ronde gespeeld te worden. Jij en je tegenstander kiezen één map. Als een speler opzettelijk gelijkspel maakt dan kunnen de admins die speler diskwalificeren. In sommige spellen is deze regel niet van toepassing.

 

De organisatie behoudt zich altijd het recht om iemand de toegang te ontzeggen tot bepaalde delen van het evenement.

4 Cheating, verboden gedrag en bijbehorende sancties

Elke vorm van cheating zal leiden tot uitsluiting van alle toernooien. Vormen van cheating zijn, maar niet gelimiteerd tot; bug abusing, gebruik van 3rd party software en/of hacks (Wall-hack, speed-hack, aimbot, etc.), scripts (bijvoorbeeld bunny hopping script), binds (uitgezonderd zijn Namebinds, Demo Scripts, Screenshot scripts, Server control scripts, weapon menu scripts en say binds) en aanpassingen in de game files (uitgezonderd settings die in-game aangepast kunnen worden). Het aanpassen van de GUI is ook niet toegestaan en zal bestraft worden als een vorm van cheating.

 

Het gebruik van niet vrij verkrijgbare prestatieverbeterende middelen is niet toegestaan met uitzondering van voorgeschreven medisch noodzakelijke middelen.

 

Bij kleine overtredingen wordt er een ‘caution’ toegekend. Twee ‘cautions’ staan gelijk aan een waarschuwing. Een ‘caution’ kan worden toegekend in onder andere de volgende gevallen:

 • +5 minuten te laat komen voor aanvang match;
 • Om een ongeldige reden het spel pauzeren;
 • Onsportief gedrag tijdens gestreamde games of games op stage.

 

Bij grotere overtredingen wordt er een waarschuwing toegekend. Twee waarschuwingen staan gelijk aan diskwalificatie van het toernooi. Een waarschuwing wordt toegekend in o.a. de volgende gevallen: 

 • +10 minuten te laat komen voor aanvang match;
 • Expres pauzeren om bijvoorbeeld in-game voordeel te bemachtigen;
 • Niet luisteren naar beslissingen van de referees;
 • Opzichtig onsportief gedrag richting medespelers, bezoekers of crew.

 

Mocht er na een wedstrijd alsnog ontdekt worden dat er een overtreding is begaan, dan behoudt de organisatie het recht om een team met terugwerkende kracht sancties op te leggen.

5 Scores en match media

De spelers kunnen zelf hun scores doorgeven via het beschikbaar gestelde toernooiplatform. Wanneer beide teams de score ingevuld/bevestigd hebben, loopt het systeem automatisch door. Bij twijfel kun je de score altijd doorgeven bij de admins zelf.

 

Tijdens toernooien zijn de deelnemers verplicht om demo’s en screenshots te nemen. Dit om te voorkomen van het niet kunnen bewijzen van bepaalde “strafbare feiten”. De organisatie houdt het recht om deze demo’s en screenshots te publiceren. Indien er géén matchmedia beschikbaar is zal de beslissing gemaakt worden gebaseerd op wat de toernooi-admin/referee zelf heeft vastgesteld.

 

Indien er onenigheid ontstaat over de match scores, is de match-media leidend voor het resultaat.

6 Streamen van matches

Het is toegestaan je eigen team’s gameplay te streamen. De gameplay van een andere speler/team dan je eigen team, is niet toegestaan. Observerende streamers van een match moeten ervoor zorgen dat de stream een vertraging van tenminste 10 minuten heeft en dat de gameplay niet zichtbaar is voor spelers.

7 Observers

Enkel door admins/referees goedgekeurde observers mogen in-game mee kijken (spectaten/observeren) met de wedstrijden. Admins hebben het recht om ongeaccepteerde observers te kicken.

8 Wijzigingen aan toernooien

De organisatie behoudt het recht om de prijzen van toernooien aan te passen. Toernooi admins/referees hebben te allen tijde het laatste woord over beslissingen die worden genomen tijdens het toernooi. Onder extreme omstandigheden hebben admins/referees het recht om de regels te veranderen. Zowel de organisatie als de toernooi-admins/referees hebben de bevoegdheid om een toernooi stop te zetten of te annuleren.

Algemene regels voor randactiviteiten georganiseerd door Duh-Events.

V1.0 – Bijgewerkt op 01-10-2020

1 Inschrijven, naamgeving, teamsamenstelling en ‘substitutes’

Om deel te kunnen nemen aan een toernooi, dient elke speler een ticket voor het evenement te bezitten die ze het recht geeft op deelname aan de activiteiten. Indien aangegeven dienen teams zich aan te melden via het beschikbaar gestelde toernooiplatform. Deelnemers dienen de inschrijving te bevestigen door zich 15 minuten voor aanvang van de activiteit fysiek te melden bij de admin.  

 

Namen dienen te voldoen aan de juiste ethieken. De organisatie behoudt zich het recht voor deelnemers te weigeren aan de hand van aanstootgevende nicknames.

 

In het geval van teamgames dienen teams de juiste grootte te hebben welke staat aangegeven op de informatiepagina. Voor aanvang dient het team compleet en bekend ingeschreven te zijn. Afwijkingen van deze vaste groep deelnemers is niet toegestaan tenzij expliciet toegestaan door de admin. Substitutes zijn dus niet toegestaan, tenzij anders aangegeven. Het is daarnaast niet toegestaan voor een deelnemer om aan meerdere teams deel te nemen bij eenzelfde activiteit.

2 Communicatie

Alle communicatie vooraf verloopt via Discord en de toegewezen informatiepagina’s. Houd het desbetreffende Discord kanaal dus in de gaten voor mededelingen en/of wijzigingen. 

 

Zowel deelnemers als admins dienen zich te allen tijde sportief en professioneel te gedragen tegenover anderen. Het misdragen naar elkaar of richting de admins of andere staffleden kan te allen tijde bestraft worden met een sanctie. Onder misdragingen valt onder andere trashtalken, schelden, discriminatie, agressie en overlast voor andere spelers, zowel binnen als buiten de wedstrijd. Dit soort gedrag naar elkaar toe of naar staffleden wordt niet getolereerd.  

Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn, zodat wedstrijden gemaakt kunnen worden en deze op het aangewezen tijdstip van start kan gaan. Als een speler bij aanvang van de wedstrijd niet aanwezig is, dient een admin gewaarschuwd te worden. Als een speler 10 minuten na aanvang zich nog niet heeft gemeld, zal een forfeit worden toegekend. De maximaal haalbare score zal worden toegekend aan de tegenstander. Tevens zal het team een waarschuwing toegekend krijgen. Dit geldt ook als je tegelijkertijd meedoet aan diverse programma-onderdelen; deelnemen aan meerdere programma-onderdelen tegelijkertijd doe je op eigen risico.

 

Na een wedstrijden dienen de spelers de scores waar van toepassing door te geven aan de admin.  

 

De organisatie behoudt zich altijd het recht om iemand de toegang te ontzeggen tot bepaalde delen van het evenement.

3 Valsspelen, verboden gedrag en bijbehorende sancties

Elke vorm van aantoonbaar valsspelen zal leiden tot diskwalificatie. Het gebruik van niet vrij verkrijgbare prestatieverbeterende middelen is niet toegestaan met uitzondering van voorgeschreven medisch noodzakelijke middelen.

 

Bij kleine overtredingen wordt er een ‘caution’ toegekend. Twee ‘cautions’ staan gelijk aan een waarschuwing. Een ‘caution’ kan worden toegekend in onder andere de volgende gevallen:

 • +5 minuten te laat komen voor aanvang match;
 • Onsportief gedrag.

 

Bij grotere overtredingen wordt er een waarschuwing toegekend. Twee waarschuwingen staan gelijk aan diskwalificatie. Een waarschuwing wordt toegekend in o.a. de volgende gevallen: 

 • +10 minuten te laat komen voor aanvang match;
 • Niet luisteren naar beslissingen van de admin;
 • Opzichtig onsportief gedrag richting medespelers, bezoekers of crew.

 

Mocht er na een wedstrijd alsnog ontdekt worden dat er een overtreding is begaan, dan behoudt de organisatie het recht om een team met terugwerkende kracht sancties op te leggen.

4 Wijzigingen aan activiteiten

De organisatie behoudt het recht om de prijzen van programma-onderdelen aan te passen. Admins hebben te allen tijde het laatste woord over beslissingen die worden genomen tijdens een activiteit. Onder extreme omstandigheden hebben admins het recht om de regels te veranderen. Zowel de organisatie als de admins hebben de bevoegdheid om een toernooi stop te zetten of te annuleren.

Algemene regels voor cosplaywedstrijden.

V1.0 – Bijgewerkt op 27-10-2022

 

Walk on/Walk off wedstrijden:

 

 • Inschrijven voor deze competitie is vrij voor iedereen. Inschrijvingen zullen enkel worden afgekeurd als de organisatie het gevoel heeft dat de cosplay niet zelf is gemaakt, als het formulier onvolledig is ingevuld of wanneer de cosplay echt niet relevant is voor de show. 
 • De Cosplaywedstrijd hanteert één categorie met een eerste, tweede en derde prijswinnaar. Deze categorie omvat een Walk on/Walk off show met het thema General Gaming/Geek.
 • Gebruik van eigen audio/videomateriaal is bij deze contest niet mogelijk. Zelf zullen wij de show ondersteunen door middel van een gethematiseerde audiotrack.
 • De cosplay waarmee je je inschrijft dient zelf gemaakt te zijn.
 • De jury zal ruim voor aanvang van de Cosplay Contest backstage alle kostuums nog even van dichtbij bekijken voor een uitgebreide kwaliteitscheck. Er zullen dan nog geen beslissingen worden genomen over mogelijke winnaars, dit gebeurt tijdens de show zelf. Het tijdstip waarop de pre-judging zal plaatsvinden wordt vooraf afgesproken.
 • Het is ten strengste verboden om wapens (echte, replica of modelwapens) mee te nemen. Cosplaywapens zijn wel toegestaan zolang het enkel en alleen als onderdeel van de cosplay wordt gebruikt en zolang het overduidelijk is dat dit een prop is. Cosplaywapens dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse Wapenwet.
 • Zolang je kostuum geen prijs gewonnen heeft tijdens een cosplaywedstrijd van Duh-Events of tijdens een andere grote wedstrijd (lees: een wedstrijd met een fatsoenlijke geldprijs van boven de € 100 euro, een kwalificatie van een internationale wedstrijd of een internationale wedstrijd), is het toegestaan om met dit kostuum mee te doen.
 • Wij bieden de mogelijkheid om backstage om te kleden. Er zullen ruimtes aanwezig zijn inclusief spiegels voor zowel mannen als vrouwen. Hier kun je ook veilig je spullen achterlaten tijdens de competitie.
 • Het is altijd lastig wanneer je cosplay kapot gaat, daarom zullen wij de cosplayers de mogelijkheid bieden om snelle reparaties uit te voeren, mits daar voldoende tijd voor is. Wij proberen hier zo goed mogelijk op voorbereid te zijn, maar kunnen niet garanderen dat wij de materialen hebben om elk defect te kunnen repareren. Als je zeker wilt zijn dat je cosplay gemaakt kan worden, neem dan je eigen materialen mee.
 • Jurering en scoring van je kostuum zal gebeuren op basis van enkele punten, nader bepaald door het huidige panel van juryleden. De meest voorkomende punten zijn algemene kwaliteit, uitvoering van de show, afwerking van details en trouwheid aan het bronmateriaal.
 • Cosplayers zijn vrij om een cosplay zo ‘gek’ mogelijk te maken. Mocht het nodig zijn, dan helpen wij je het podium op.
 • Een kostuum mag geen gevaar zijn voor de veiligheid van jezelf of andere mensen. Absoluut geen naakt, obsceen of beledigend kostuum. We willen de contest en het verblijf voor de cosplayers graag aangenaam houden.
 • Het format waarin wij de competitie houden is een ‘Walk on/Walk off Catwalk performance’. Eén voor één laten wij de cosplayers een klein rondje op het podium lopen. De cosplayers mogen zelf beslissen over de invulling die zij hier aan willen geven. Voor volledige acts is geen tijd, dus houd hier rekening mee.
 • Wij organiseren gaming-evenementen, dus raden wij aan om je inzending te baseren op gaming/geek culture. Cosplays van een OC of fanart zullen wij doorgaans afkeuren.
 • De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking zal plaatsvinden zo gauw de jury een besluit heeft kunnen maken. Veelal is dit een half uur na afsluiting van de show, maar hier zit geen vaste tijd aan verbonden.
 • Tijdens de pre-judging is het gewenst om de judges zo veel mogelijk hun gang te laten gaan met de cosplayers. Sabotage en/of storende onderbrekingen worden afgekeurd en kunnen in het ergste geval leiden tot diskwalificatie. Geef ze alle ruimte die ze nodig hebben..

 

Act performance wedstrijden:

 

Algemene regels

 • Bij Act performance-wedstrijden word je beoordeeld op je uitvoering op het podium. De kwaliteit van het kostuum en de natuursgelijkheid ten opzichte van het origineel (in hoeverre lijkt het op het referentieplaatje) worden meegenomen tijdens de jurering.
 • Zolang je kostuum geen prijs gewonnen heeft tijdens een cosplaywedstrijd van Duh-Events of tijdens een andere grote wedstrijd (lees: een wedstrijd met een fatsoenlijke geldprijs van boven de € 100 euro, een kwalificatie van een internationale wedstrijd of een internationale wedstrijd), is het toegestaan om met dit kostuum mee te doen.
 • Deelnemers dienen ten minste 16 jaar oud te zijn.
 • De tijdsduur van een act op het podium is per deelnemer maximaal 2 minuten.
 • Alle referentiematerialen/videobestanden/audiobestanden et cetera dienen voor een nader te bepalen tijd bij Duh-Events aangeleverd te zijn.
 • De karakters die door cosplayers op het podium gerepresenteerd worden dienen bestaande karakters te zijn, afkomstig uit Anime, Manga, Videogames, Animatiefilms of vergelijkbare bronnen. Een cosplay gebaseerd op Fan Art of een OC is niet toegestaan.
 • Het is ten strengste verboden gebruik te maken van vuurwapens of dergelijke, met uitzondering van replicas.
 • Het maken van beledigende en van nature racistische of offensieve opmerkingen is niet toegestaan.
 • Alle deelnemers dienen op een positieve manier samen te werken met de organisatie door aanwijzingen op te volgen. Onjuist gedrag, waaronder vertragingen, ongepaste taal, conflicten tussen deelnemers etc, kunnen mogelijk door de jury of organisatie meegenomen worden tijdens de evaluatie en kunnen leiden tot diskwalificatie.
 • Het op- en aflopen van het podium dient te gebeuren via de aangewezen toegangsplekken.

 

Kostuums en uitvoering

 • Een minimum van 60% van het kostuum en de accessoires die gebruikt worden tijdens deze competitie dienen door de deelnemers zelf gemaakt te zijn. Wanneer accessoires gekocht zijn moeten deze door de cosplayer aangepast worden.
 • Deelnemers krijgen 30 seconden de tijd om voor de uitvoering het podium klaar te maken. Na de uitvoering heb je 30 seconden de tijd om het podium te verlaten (inclusief het mee nemen van geplaatste accesoires).
 • Het veroorzaken van vertraging tijdens zowel de uitvoering als de voorbereiding zal zorgen voor minpunten op je uiteindelijke score, met een 0.5 minpunt per elke 30 seconden vertraging.
 • De gebruikte tijden voor de voorbereiding, uitvoering en afbouw zullen getimed worden door de organisatie.
 • De uitvoering begint bij het opstarten van de achtergrondmuziek of wanneer de stage manager het GO-signaal geeft.
 • De uitvoering is pas officieel afgelopen na het bedanken van het publiek door de cosplayer.
 • Enkel Engelstalige audio is toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om vloeibare of kleverige materialen te gebruiken, evenals accessoires of objecten die mogelijk de veiligheid van andere deelnemers, het publiek, de jury of anderen in gevaar kunnen brengen. Hieronder rekenen wij onder meer objecten als vuurwerk, vuurwapens, brandblussers, scherpe voorwerpen, schurende en bijtende oplosmiddelen en andere zure of beschadigende substanties.
 • De organisatie zorgt voor twee personen die zullen helpen met het plaatsen van props op het podium. Na deze plaatsing mogen alleen cosplayers nog de props aanraken.
 • Wanneer deelnemers er voor kiezen om gebruik te maken van de hulp van twee staffleden bij het plaatsen van props en/of accessoires, is de deelnemer ook verantwoordelijk voor alle risico’s en mogelijke ongelukken. De opbouwtijd zal altijd 30 seconden blijven; de set wordt voorbereid door de cosplayer of meehelpende crewleden.
 • Het is niet mogelijk om scenario’s of props te gebruiken die vastgemaakt moeten worden aan bestaande opstellingen (vastgespijkerd, gelijmd, opgehangen etc. aan muren of andere onderdelen van het podium). Alle achtergrondmaterialen en props dienen gemakkelijk vervoerbaar en draagbaar te zijn, zodat er snel en gemakkelijk opgebouwd kan worden.
 • De maximum toegestane afmetingen voor bruikbare scenario’s zijn 2m wijd x 2,5m hoog x 2m diep, en kunnen opgedeeld worden in een maximum van drie delen.
 • Onder Scenario verstaan wij alles dat op het podium voor aanvang van je opvoering staat. Accessoires zijn alle voorwerpen en objecten die gebruikt en vervoerd worden door de cosplayer gedurende de uitvoering.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor mogelijke ongelukken die plaats kunnen vinden tijdens de uitvoeringen van deelnemers.
 • De organisatie kan en mag te allen tijden de presentatie van deelnemers inspecteren en onderzoeken om te kijken of het de regels van de competitie volgt. Wanneer men hier niet aan voldoet, kan de cosplayer gediskwalificeerd worden.

 

Jurering

 • Deelnemers dienen voor een nader te bepalen tijd aangeleverd te hebben: Cosplayfoto, schermcontent (video of foto) en muziek/geluidsbestand.
 • De winnaar van de wedstrijd dient beschikbaar te zijn na de wedstrijd voor eventuele interviews en video media.
 • Gedurende de pre-judging, voor aanvang van de show, zal de jury de deelnemende cosplays evalueren en een score geven. Niet alleen de kwaliteit en complexiteit van de constructie van het het kostuum zullen overwogen worden, maar ook het aantal details.
 • Gedurende de opvoering van de acts zal de jury punten geven op basis van twee aspecten van Cosplay, namelijk op basis van prestatie van de kledij en de overeenkomst van het kostuum in vergelijking met het origineel (overeenkomsten tussen het kostuum en het referentiemateriaal).
 • De algemene beoordeling van elke deelnemer in de competitie zal gedaan worden op hand van kledij (30%), de uitvoering van de act (40%) en overeenkomsten met het origineel (30%).
  a) Tijdens het beoordelen van het kostuum wordt er rekening gehouden met de volgende aspecten: bereiding/afwerking, details, accessoires en andere gebruikte applicaties.
  b) Onder uitvoering/opvoering verstaan wij de interpretatie van het karakter (maar ook de persoonlijkheid van het originele karakter) en de kwaliteit van de uitvoering/opvoering.
  c) De overeenkomst met het origineel wordt beoordeeld door de overeenkomst tussen het gemaakte kostuum en het aangeleverde referentiemateriaal.
 • De jury mag altijd een heropvoering van een act aanvragen wanneer er twijfel is over een cosplayer, of wanneer er geen beslissing gemaakt kan worden.
 • De beoordeling van de deelnemers zal gedaan worden via het 1 tot 10 systeem betreffende alle te beoordelen onderdelen.
 • De winnaars van de wedstrijd zullen bepaald worden door deze algemene beoordeling.
 • Beslissingen in geval van een gedeelde plaats zullen gedaan worden op basis van de som van de toegewezen scores.
  a) In geval van een gedeelde plaats, zal de cosplayer met de hoogste score in uitvoering/opvoering gekroond worden tot winnaar.
  b) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal er gekeken worden naar de hoogste score die is gegeven aan kostuum bereiding en afwerking.
  c) Als hierna nog steeds een gedeelde plaats bestaat zal de organisatie van het evenement bepalen wat telt.

Privacyverklaring van Duh-Events B.V. volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

V1.1 – Bijgewerkt op 23-05-2018

Klik op onderstaande link voor een PDF document met de meest recente en up-to-date versie van de Privacyverklaring van Duh-Events B.V. volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Duh-Events B.V. Privacyverklaring